Stadgar


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Stadgar för Sveriges Kaninproducenter

§1 Föreningens namn är SVERIGES KANINPRODUCENTER.

§2 Föreningens uppgift är att främja användningen av kaninen som produktionsdjur.

§3 Var och en som delar föreningens verksamhetside kan bli medlem. Styrelsen beviljar medlemskap.      Medlemskap upphör om medlem begär utträde, underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller underlåter att följa föreningens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§4 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Mandatår för funktionärer är tiden mellan två på varandra följande årsmöten.

§5 Medlemsavgiften fastställs på ordinarie årsmöte.

§6 Beslutande organ:

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före 31 maj. Kallande till årsmöte skall ske senast 6 veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt med en röst per medlemsgård. Röstning med fullmakt är ej tillåten

§7 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för mötet.

2.Mötets stadgeenliga utlysande

3.Fastställande av dagordning.

4.Behandling av verksamhetsberättelse, balans & resultaträkning.

5.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Fastställande av medlemsavgift.

7.Val av ordförande på två år.

8.Val av halva antalet ordinarie styrelseledamöter på 2 år.

9.Val av 2 styrelsesuppleanter på ett år.

10.Val av revisor udda år.

11.Val av revisorsuppleant på 2 år jämnt årtal.

12.Val av valberedning för nästkommande år.

13.Behandling av motioner och styrelsens förslag.

14.Övriga frågor.

§8 Förvaltningen handhas av styrelsen. Styrelsen består av ordförande, 4-6 ord. ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig vid 4 närvarande styrelsemedlemmar.

§9 Ordförande och kassör har rätt att disponera föreningens bank och postgiro var för sig.

§10 Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna begär detta eller om revisor så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall utskickas till samtliga medlemmar senast en månad före extra årsmöte.

§11 Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte.

Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmöte. För stadgeändring krävs minst 2/3 majoritet av angivna röster.

§12 Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte.

Förslag därom insändes till styrelsen senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs minst 2/3 majoritet av angivna röster. Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar BARNCANCERFONDEN.

§13 Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 10, 11

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§14 När det gäller styrelsens arbete skall denna konstituera sig själv.

§15 Alla styrelsemedlemmar eller de som i övrigt gjort betydande insatser för föreningen erhåller fritt medlemskap. Avgiftsbefrielse gäller från 1a januari året efter

styrelsearbetets början, till och med 31 december samma år som styrelsearbetet upphört. Beslut om detta fattas på årsmöte.

§16 Årsmötet kan utse hedersmedlemmar = livstids gratis medlemsskap


Dessa stadgar antogs på extra årsmöte 2011

Stadgarna reviderades med §16 vid årsmötet 2015