Kaninpest


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Kaninpest


Orsak: Myxomatosvirus (Leporipox virus)

Arter: Kanin

Spridning: Direktkontakt, insekter eller hudparasiter

Utbredning: Södra delarna av Skandinavien

Årstidsförekomst: Hela året


Kaninpest, eller myxomatos, är en virussjukdom som under naturliga förhållanden bara drabbar kaniner. Den har ingenting att göra med harpest. Sjukdomen uppträder som epizootier med mycket hög dödlighet och drabbar främst kaninstammarna då dessa är mycket täta, och man finner då blinda, döende eller döda kaniner i stora antal.


Kaninpesten upptäcktes i slutet av 1800-talet i Sydamerika. Genom mänsklig försorg importerades sjukdomen till Frankrike på 1950 talet, där den släpptes loss bland vildkaniner i avsikt att utrota dem. Med samma avsikt importerades sjukdomen även till Sverige (Skåne och senare Gotland). Till en början var dödligheten mycket hög - över 99 procent. Efter en tid ses en anpassning till smittämnet, och dödligheten sjunker. Idag förekommer sjukdomen lokalt vissa år, i täta djurstammar.


Smittade kaniner insjuknar i allmänhet efter en till två veckor. De första symtomen är att ögonen svullnar och ett förtjockat, ofta varigt, tårflöde uppträder. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.


Vissa sjuka djur dör tidigt till följd av allmäninfektion eller genom utmärgling då de inte kan skaffa föda. Vanligast är dock att djuren på grund av sin blindhet och nedsatta kondition blir ett lätt byte för rovdjur.


Sjukdomen drabbar både vilda och tama kaniner. Viruset sprids antingen genom direktkontakt eller via insekter eller fåglar. Då sjukdomen sprids genom direktkontakt fås en långsam utbredning, medan smitta via insekter eller fåglar gör att sjukdomen ”hoppar” till nya områden.


För att skydda sina tamkaniner mot sjukdomen finns ett vaccin tillgängligt.


källa : SVA

http://sva.se/djurhalsa/vilda-djur/viltsjukdomar/kaninpest-vilda-djur